Πρόταση της ΚΟΓΕΕ για Ίση Αμοιβή στη Βουλή για συζήτηση


February 25, 2020

Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat,  η διαφορά για ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία στην Κύπρο είναι της τάξεως του 14.%. Η Κύπρια γυναίκα θα πρέπει να εργαστεί 51 ημέρες περισσότερο κάθε  χρόνο, για να μπορέσει να φτάσει στο ίδιο επίπεδο μισθού με τον άνδρα.

Το σύστημα στην Κύπρο βασίζεται σε κοινά κριτήρια για όλους τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες ώστε να καταργείται κάθε διάκριση λόγω φύλου αλλά στην πράξη καταγράφεται σημαντική διαφορά με το χάσμα στις συντάξεις να αγγίζει το 37.2%.  

Η ανισότητα των αμοιβών  θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δραστικές και πρακτικές μεθόδους. 
Δεν αρκεί η υπάρχουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο.  Προτείναμε την προώθηση νομοθεσίας η οποία να προβλέπει ότι όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20 υπαλλήλους  να αποδεικνύουν ότι προσφέρουν τις ίδιες αμοιβές και στα δυο φύλα  για ίσης αξίας εργασία. Ο νόμος αυτός θα διασφαλίσει την εφαρμογή της Ίσης Αμοιβής για Ίσης Αξίας Εργασία.  Η πρόταση της ΚΟΓΕΕ για προσπάθεια εξάλειψης του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα δυο φύλα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και στις 2 Φεβρουαρίου 2020 με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων πρότεινε την εγγραφή του πιο κάτω θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Το χάσμα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο και η ανάγκη εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών.»

Αιτιολόγηση: Δυστυχώς διαπιστώνεται πως παρόλο που υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο με τον Νόμο Περί Ίσης Αμοιβής για Ίση Αξίας Εργασία, και η ισότητα  διασφαλίζεται βάσει του Νόμου Περί Ίσης Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην πράξη το χάσμα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο παραμένει μεγάλο και ανέρχεται στο 14.8% σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.  Αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί επιτέλους η πολιτική απόφαση για την εξάλειψη αυτής της διάκρισης, προτείνουμε την εγγραφή και συζήτηση του πιο πάνω θέματος.
 
Επίσης είναι απαραίτητη και μια συμπληρωματική νομοθεσία που να απαγορεύει στους εργοδότες να χρησιμοποιούν το ιστορικό μισθών ενός δυνητικού εργαζόμενου για να καθορίσουν την μελλοντική αμοιβή του.  Η απαγόρευση αυτής της πρακτικής ακυρώνει προηγούμενες διακρίσεις που οι ΙΚΑ ακολουθούσαν ένα εργαζόμενο σε όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Περαιτέρω κάποιες αλλαγές μπορούν να εισαχθούν και μέσω του Εθνικού φορέα Πιστοποίησης για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των φύλων στο Εργασιακό περιβάλλον, ο οποίος Φορέας συστάθηκε στο πλαίσιο “Δράσεις για μείωση του χάσματος μεταξύ Ανδρών και Γυναικών “.  Είναι εισήγηση μας ότι για να έχουν το δικαίωμα οι επιχειρήσεις να αιτηθούν στον εν λόγω Φορέα για οποιαδήποτε από τα δυο υφιστάμενα είδη πιστοποίησης αυτή

πρέπει να ελέγχεται και να πιστοποιείται με βάση τις πιο πάνω προτεινόμενες νομοθεσίες ότι δηλαδή οι εν λόγω επιχειρήσεις/αιτητές εφαρμόζουν πρακτικές της Ίσης Αμοιβής  για Ίσης Αξίας Εργασία.

Η ΚΟΓΕΕ  διοργανώνει σειρά  επαφών και εκδηλώσεων Παγκύπρια για ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση στο μεγάλο  πρόβλημα  της  ανισοσκέλειας  στην
αμοιβή μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών ως και την προώθηση των προτάσεων για την ανάγκη εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών αλλά και προώθηση συμπληρωματικής νομοθεσίας ως οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας. Οι επαφές θα περιλαμβάνουν  συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους Προέδρους ΚΕΒΕ και ΟΕΒ , και την Επίτροπο Διοίκησης.  Τοπικά δε μέλη των Συμβουλίων των ΟΓΕΕ κάθε επαρχίας θα έχουν συναντήσεις με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.


Πέραν των νομοσχεδίων για μια ισότιμη και συνεκτική κοινωνία πρέπει:

Να υπάρξει συμφιλίωση οικογένειας, εργασίας και προσωπικής ζωής.

Να υπάρξουν κοινωνικές αλλαγές που να διασφαλίζουν την προώθηση της ίσης συμμετοχής των δύο φύλων τόσο στην εργασία όσο και στην οικογένεια

Να γίνει αλλαγή στερεοτύπων, αντιλήψεων και προκαταλήψεων.Εξάλειψη καταρχήν των στερεοτύπων λόγω φύλου μέσω της εκπαίδευσης.

Να μην υπάρχουν στερεότυπα σε διαχωρισμούς επαγγελμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Να δημιουργηθούν μέτρα στήριξης της σταδιοδρομίας των γυναικών.

Να προωθηθεί τη γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων

Να καταργηθούν άμεσες και έμμεσες  διακρίσεις  από τις συμβάσεις

Να γίνει αξιολόγηση των επαγγελμάτων σε εργασιακό αλλά και σε κλαδικό επίπεδο στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων ανεξάρτητα φύλων

Να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία

Να υπάρξει ενημέρωση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία